ÖTV’siz Araç Nasıl Alınır

Eklenme Tarihi :19.02.2014
           Okunma Sayısı :46922

                                        ÖTV’sizAraç Nasıl Alınır?

 

Konuyla İlgili YasalHüküm ve Düzenlemeler:

ÖTV Kanununun 7 ncimaddesinin 2 numaralı bendi ile bu Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alankayıt ve tescile tâbi mallardan;

a) 87.03 (motorsilindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlıkderecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

b) 87.03 (motor silindirhacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'üaşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanmaamacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl veengelliler tarafından,

c) 87.03 (motorsilindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bu bendin(a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilkiktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamazhale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yeralan malları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından,

beş yılda bir defayamahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak 1Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin 7 Seri No.lu Özel TüketimVergisi Genel Tebliği ile değişik (7.2.1.) bölümünde yapılan açıklamalara göre,yukarıda sözü edilen araçların sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olanmalul ve engelliler tarafından ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulanması için,bu kişilerin araçları kullanması şartı aranılmamakta ve özel tertibatyaptırılmasına da gerek bulunmamaktadır. İstisna uygulamasında, aracın ilk iktisabınıyapacak olan kişinin sakatlık derecesinin % 90 veya daha fazla olduğuna dairyetkili sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporu aslı veya noteronaylı örneğini, araçların ilk iktisabının yapılacağı motorlu araç ticaretiyapanlar tarafından vergi dairesine verilecek 2A numaralı ÖTV beyannamesineeklenmesi yeterlidir.

Sakatlıkderecesi % 90'ın altında olanların ise söz konusu istisnadan yararlanabilmesiiçin:

- Özürlülere VerilecekSağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yetkili sağlıkkuruluşundan alınan sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneğinin,

- Aracın sakatlığauygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylıörneğinin,

- H sınıfı sürücübelgesinin fotokopisinin,

mükellef tarafındanverilecek (2A) numaralı ÖTV beyannamesine eklenmesi gerekmektedir.

Kanunun 7 ncimaddesinin 2 numaralı bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl veengelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veyakaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle maddede sayılan G.T.İ.P.numaralarında yer alan araçların hurdaya çıkarılmasında, hurdaya çıkaran malûlve engelliler tarafından yeni bir aracın ilk iktisabında bu istisnadanyararlanması için, bu şekilde istisnadan yararlanmak isteyen malûl veengellilerin istisnadan yararlanarak ilk iktisabını yaptığı araçla ilgiliolarak bu aracın deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamazhale geldiğini tevsik eden ekspertiz raporu ile "hurdaya çıkarılmıştır"damgası vurularak kayıt konulan tescil belgesinin aslı veya noter onaylıörneğinin araçların ilk iktisabının yapılacağı motorlu araç ticareti yapanlartarafından vergi dairesine verilecek 2A numaralı ÖTV beyannamesine eklenmesiyeterlidir.

Öte yandan Özel TüketimVergisi Kanununun 5766 sayılı Kanun ile değişik 15 inci maddesinin 2 ncifıkrasının (a) bendine göre, (II) sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tesciletabi olup, ilk iktisabında istisna uygulananların veraset yoluyla intikallerihariç istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındakimatrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescilitarihinde geçerli olan oran üzerinden bu tarihte ÖTV alınacağı, Kanunun 7 ncimaddesinin 2 numaralı bendi çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından,bu istisnadan yararlanılarak iktisap edilen kayıt ve tescile tabi araçların 5yıldan fazla kullanılarak elden çıkarılması durumunda bu hükmün uygulanmayacağıhüküm altına alınmıştır.

 

KimlerÖTV’siz Araç Alabilir?

-         Özür oranına bakılmaksızın, bizzatkullanma amacıyla araca sakatlığına uygun ek donanım yaptıran malul veengelliler.

-         %90 ve üzeri herhangi bir özrü bulunanmalul ve engelliler.

 

ÖTV’sizAraç Alımı Şartları Nelerdir?

1.      Bizzatkullanma amacıyla araca sakatlığına uygun ek donanım yaptıran malul veengellilerin H sınıfı ehliyet sahibi olmaları ve malul ya da engelliolduklarını yetkili sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ilebelgelendirmeleri ayrıca alacakları sağlık kurulu raporunda ek donanımla araç kullanabileceklerinedair ibarenin var olması,

2.      %90ve üzeri herhangi bir özrü bulunan malul ve engellilerin malul ya da engelliolduklarını yetkili sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ilebelgelendirmeleri gerekmektedir.

3.      Sadecesol alt ekstremitede (sol ayak veya bacak) sakatlığı bulunan malul veengelliler için otomatik vitesli araç satın almaları kaydıyla araca ek donanımyaptırmalarına gerek yoktur. Sağlık kurulu raporuna “Otomatik vitesli araçkullanır.” ifadesinin yazılması yeterlidir.

4.      Şartlarısağlayan kişiler ÖTV istisnasından 5 yılda bir yararlanabileceklerdir. ÖTV’sizalınan aracın 5 yıl dolmadan satılması halinde aracı alırken ödenmeyen ÖTVödenecek, 5 yıldan sonra satılması halinde ÖTV’nin geri ödenmesi gibi bir durumsöz konusu olmayacaktır.

5.      Malulve engellilerin üzerine kayıtlı ilk araçlar MTV’den (Motorlu Taşıtlar Vergisi)muaftır. Eğer kişi ilk aracından sonra aracını satmadan ikinci bir araç alımıyaparsa bu ikinci araç MTV’den muaf olmayacaktır. Aynı şekilde üçüncü, dördüncüve üzeri adetlerde araç sahibi engellilerin sadece ilk araçları MTV’den muaftutulacaktır.

 

ÖTV’sizAraç Alımı İçin Başvuru Yeri Neresidir?

ÖTV’siz araç alımında herhangi bir resmi daireyebaşvuru gerekmemektedir. Malul ve engellilerin ÖTV’siz araç alımında istenenbelgeleri aracı satın alacakları bayiye teslim etmeleri yeterlidir.

 

ÖTV’sizAraç Alımı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Bizzat kullanma amacıyla araca sakatlığına uygun ekdonanım yaptıran malul ve engellilerden istenecek belgeler:

 

1.      Yetkilisağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu aslı veya noter onaylıörneği,

2.      Hsınıfı sürücü belgesinin fotokopisi,

3.      Aracınsakatlığa uygun değiştirildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylıörneği.

 

%90ve üzeri herhangi bir özrü bulunan malul ve engellilerden istenecek belgeler:

 

1.      Yetkilisağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu aslı veya noter onaylıörneği.

 

Engelli Araçlarının ÖTV İstisnasınınKapsamı Genişletildi

 

Aile ve SosyalPolitikalar Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun HükmündeKararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun'a göre, tekerlekli sandalye ya da sedye kullanımızorunlu olan engellilerin yüksek tavanlı araçları için ÖTV indirimi yapılacak.Söz konusu engelli kişiler tekerlekli sandalye ya da sedye kullanımızorunluluğunu sağlık raporu ile belgeleyecek. Engelli bireylerin yaşadığısıkıntılardan birisi de; tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerinbindirilmesine uygun araçların ve sedye ile binilmesine uygun tertibatyapılması gereken araçların yüksek tavanlı araçlar olmaları ve motorhacimlerinin 1600 cc ‘nin üstünde olmaları nedeniyle anılan kişilerin ÖTVindiriminden yararlanamamaları idi. Yeni hükümle yük taşınmasında kullanılıpazami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu kapasitesi istiap haddinin %50 sininaltında olanlar ile sürücü dâhil dokuz kişilik oturma yeri olan araçlar içindurumu uygun engelliler tarafından iktisabının da özel tüketim vergisindenistisna tutulması sağlandı.

 

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=OYrzVXWwzCmWL0mQ&type=sirkuler

 
 
 
 
     
     
     
     
Yorumlar
   
Bu habere eklenmiş yorum bulunamadı 
 
Yorumlar Yaz  
   
Adınız Soyadınız
Yorumunuz