ERİŞEBİLİRLİK YÖNETMELİĞİ

Eklenme Tarihi :19.02.2014
           Okunma Sayısı :7977

Tüm yaşam alanlarının engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarakulaşılabilir ve kullanılabilir olmasına yönelik çalışmalarına standartlar veyasal altyapıyı belirlemesinin ardından hızla devam eden Aile ve SosyalPolitikalar Bakanlığı, herkesin kullanımı için inşa edilen binaların, tüm açıkalanların ve ulaşım araçlarının engellilerin kullanımına uygun halegetirilmelerini sağlamak üzere erişilebilirlik konusundaki izleme ve denetimmekanizmasını hayata geçiriyor.

 

 Kurulduğu günden bu yanaengellilik alanındaki en önemli önceliklerinden biri olan erişilebilirliğihayata geçirmek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2005 yılındayürürlüğe giren “Engelliler Hakkında Kanun”un erişilebilirlikle ilgilihükümlerini ülke genelinde uygulamak üzere Erişilebilirlik İzleme ve DenetlemeYönetmeliği’ni hazırladı.

 

 “Erişilebilirlik İzleme veDenetleme Yönetmeliği” Yürürlükte

   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıtarafından “Engelliler Hakkında Kanun”un erişilebilirlikle ilgili hükümlerininuygulanmasını sağlamak üzere hazırlanan “Erişilebilirlik İzleme ve DenetlemeYönetmeliği”  20 Temmuz 2013 tarihinde28713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği ile; kamu hizmeti içinkullanılan

* Resmi binalar ile ibadet yerleri,

* Özel eğitim, özel sağlık tesisleri,

* Sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu gibikültürel binalar ile

* Gazino, düğün salonu gibi eğlence yapıları,

* Otel, özel yurt, iş hanı, büro, pasaj, çarşı, alışveriş merkezi gibiticari yapılar,

* Spor tesisleri, yüzme havuzu, genel otopark ve buna benzer umuma aitbinalar,

* Mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, sporalanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ve

* Toplu taşıma araçlarında

 erişilebilirlik tedbirlerininalınıp alınmadığı takip edilecek ve denetlemeler yapılacak.

 

“Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları” Kuruluyor

  Takip ve denetlemeler illerde vali veya görevlendireceği valiyardımcısının başkanlık edeceği “Erişilebilirlik İzleme ve DenetlemeKomisyonları” tarafından yürütülecek. Erişilebilirlik İzleme ve DenetlemeKomisyonları, hem kamu hem de engellilerle ilgili konfederasyonlarıntemsilcilerinden oluşacak.

 

 Komisyonlar;

* kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapı, yol, kaldırım, yayageçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı alanları ile

* gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet verenher türlü yapılar ile

* büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerincesunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerini

Yönetmelik ekinde yer alan binalar, açık alanlar ve toplu taşımaaraçları izleme ve denetleme formlarında yer alan sorular doğrultusundadenetleyecek.

 

Komisyonlar nasıl çalışacak?

Komisyonlar başvurularla ilgili gerekli işlemleri Yönetmelik kapsamındaİzleme ve denetim programında işlem yapılmasına karar verilen umuma açık hizmetveren yapı, açık alan ve toplu taşıma araçları için erişilebilirlik tespitleriulusal erişilebilirlik izleme sistemi kullanılarak yapacak.

Vatandaşlar Erişilebilirliğin Sağlanması İçin Başvuru Yapabilecek

İllerde nerenin ve hangi araçların erişilebilirliğinin denetleneceğinevatandaşlardan gelen şahsi başvurular vekomisyonların kendi illeri içinhazırlayacakları izleme ve denetim programı çerçevesinde kararverilecek.Vatandaşlar karşılaştıkları sorunlar nedeniyle izlenmesini ve denetlenmesiniistedikleri yerlerle ve araçlarla ilgili komisyon sekretaryasına başvurudabulunabilecekler.

Denetimler “Ulusal Erişilebilirlik İzleme Sistemi” İle İzlenecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından oluşturulan ulusal erişilebilirlikizleme sistemi için illerde kamu kurum ve kuruluşlarına ait her bir bina, açıkalan ve her bir toplu taşıma türü için ayrı ayrı olmak üzere yeterli sayıdaerişilebilirlik izleme sorumlusu belirlenerek, bu kişilerin sorumlu olduklarıbina, açık alan veya taşıtlarla ilgili tespitlerini erişilebilirlik izlemeformunu düzenleyerek ulusal erişilebilirlik izleme sistemine kaydetmesisağlanacak.

Erişilebilirliğin sağlanması için ek süre verilmesi ve idari paracezasının kesilmesi

Komisyon tarafından alınan kararlar izleme ve denetleme talebindebulunanlara veya izleme ve denetleme yapılan umuma açık hizmet veren yapı, açıkalan ve toplu taşıma araçları sahipleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınail müdürlüğü tarafından kararın alındığı tarihten itibaren on gün içinde yazılıolarak bildirilecek.

Komisyonlar kendilerine başvuru yaparak ek süre isteyen veya denetimsonrasında ilgili belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmetveren her türlü yapı ve açık alan malikleri ile toplu taşıma araçlarınınsahiplerine eksikleri tamamlaması için uygun bulduğu kadar ek süre verebilecek.Söz konusu ek süre “Engelliler Hakkında Kanun”da öngörülen 7 Temmuz 2015tarihini geçemeyecek.

Komisyonlar yaptıkları izleme ve denetleme çalışmasının sonucunda hazırlayacaklarıraporu Aile ve Sosyal Politikalar il müdürüne sunacak ve il müdürü tarafındanyönetmelik uyarınca idari para cezası miktarı belirlenecek.

Tüm yaşam alanlarının engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarakulaşılabilir ve kullanılabilir olmasına yönelik çalışmalarına standartlar veyasal altyapıyı belirlemesinin ardından hızla devam eden Aile ve SosyalPolitikalar Bakanlığı, herkesin kullanımı için inşa edilen binaların, tüm açıkalanların ve ulaşım araçlarının engellilerin kullanımına uygun halegetirilmelerini sağlamak üzere erişilebilirlik konusundaki izleme ve denetimmekanizmasını hayata geçiriyor.

 

 Kurulduğu günden bu yanaengellilik alanındaki en önemli önceliklerinden biri olan erişilebilirliğihayata geçirmek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2005 yılındayürürlüğe giren “Engelliler Hakkında Kanun”un erişilebilirlikle ilgilihükümlerini ülke genelinde uygulamak üzere Erişilebilirlik İzleme ve DenetlemeYönetmeliği’ni hazırladı.

 

 “Erişilebilirlik İzleme veDenetleme Yönetmeliği” Yürürlükte

   Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığı tarafından “Engelliler Hakkında Kanun”un erişilebilirlikle ilgilihükümlerinin uygulanmasını sağlamak üzere hazırlanan “Erişilebilirlik İzleme veDenetleme Yönetmeliği”  20 Temmuz 2013tarihinde 28713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği ile; kamu hizmeti içinkullanılan

* Resmi binalar ile ibadet yerleri,

* Özel eğitim, özel sağlık tesisleri,

* Sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu gibikültürel binalar ile

* Gazino, düğün salonu gibi eğlence yapıları,

* Otel, özel yurt, iş hanı, büro, pasaj, çarşı, alışveriş merkezi gibiticari yapılar,

* Spor tesisleri, yüzme havuzu, genel otopark ve buna benzer umuma aitbinalar,

* Mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, sporalanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ve

* Toplu taşıma araçlarında

 erişilebilirlik tedbirlerininalınıp alınmadığı takip edilecek ve denetlemeler yapılacak.

 

“Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları” Kuruluyor

   Takip ve denetlemeler illerdevali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlık edeceği“Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları” tarafından yürütülecek.Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları, hem kamu hem de engellilerleilgili konfederasyonların temsilcilerinden oluşacak.

 

 Komisyonlar;

* kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapı, yol, kaldırım, yayageçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı alanları ile

* gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet verenher türlü yapılar ile

* büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerincesunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerini

Yönetmelik ekinde yer alan binalar, açık alanlar ve toplu taşımaaraçları izleme ve denetleme formlarında yer alan sorular doğrultusundadenetleyecek.

 

Komisyonlar nasıl çalışacak?

Komisyonlar başvurularla ilgili gerekli işlemleri Yönetmelik kapsamındaİzleme ve denetim programında işlem yapılmasına karar verilen umuma açık hizmetveren yapı, açık alan ve toplu taşıma araçları için erişilebilirlik tespitleriulusal erişilebilirlik izleme sistemi kullanılarak yapacak.

Vatandaşlar Erişilebilirliğin Sağlanması İçin Başvuru Yapabilecek

İllerde nerenin ve hangi araçların erişilebilirliğinin denetleneceğinevatandaşlardan gelen şahsi başvurular vekomisyonların kendi illeri içinhazırlayacakları izleme ve denetim programı çerçevesinde kararverilecek.Vatandaşlar karşılaştıkları sorunlar nedeniyle izlenmesini vedenetlenmesini istedikleri yerlerle ve araçlarla ilgili komisyon sekretaryasınabaşvuruda bulunabilecekler.

Denetimler “Ulusal Erişilebilirlik İzleme Sistemi” İle İzlenecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından oluşturulan ulusalerişilebilirlik izleme sistemi için illerde kamu kurum ve kuruluşlarına ait herbir bina, açık alan ve her bir toplu taşıma türü için ayrı ayrı olmak üzereyeterli sayıda erişilebilirlik izleme sorumlusu belirlenerek, bu kişilerinsorumlu oldukları bina, açık alan veya taşıtlarla ilgili tespitlerinierişilebilirlik izleme formunu düzenleyerek ulusal erişilebilirlik izlemesistemine kaydetmesi sağlanacak.

Erişilebilirliğin sağlanması için ek süre verilmesi ve idari paracezasının kesilmesi

Komisyon tarafından alınan kararlar izleme ve denetleme talebindebulunanlara veya izleme ve denetleme yapılan umuma açık hizmet veren yapı, açıkalan ve toplu taşıma araçları sahipleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınail müdürlüğü tarafından kararın alındığı tarihten itibaren on gün içinde yazılıolarak bildirilecek.

Komisyonlar kendilerine başvuru yaparak ek süre isteyen veya denetimsonrasında ilgili belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmetveren her türlü yapı ve açık alan malikleri ile toplu taşıma araçlarınınsahiplerine eksikleri tamamlaması için uygun bulduğu kadar ek süre verebilecek.Söz konusu ek süre “Engelliler Hakkında Kanun”da öngörülen 7 Temmuz 2015tarihini geçemeyecek.

Komisyonlar yaptıkları izleme ve denetleme çalışmasının sonucundahazırlayacakları raporu Aile ve Sosyal Politikalar il müdürüne sunacak ve ilmüdürü tarafından yönetmelik uyarınca idari para cezası miktarı belirlenecek.

Umuma açık hizmet veren her türlü yapı ve açık alan ile toplu taşıma araçlarınınsahibi olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine her bir tespit için 1.000Türk Lirasından 5.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanabilecek. Buşekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının tutarı 50.000 lirayıgeçmeyecek.

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve diğer kamu kurum vekuruluşlarına her bir tespit için 5.000 Türk Lirasında 25.000 Türk Lirasınakadar idari para cezası uygulanabilecek. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacakidari para cezasının tutarı 500.000 lirayı geçmeyecek.

 

İdari para cezaları ne için kullanılacak?

Bir önceki yıl gelir olarak kaydedilen idari para cezası tutarlarıerişilebilirlik konusundaki projelerde kullanılmak üzere Aile ve SosyalPolitikalar Bakanlığı bütçesinde ödenek öngörülecek.

 

Başarılı Uygulamalara “Erişilebilirlik Belgesi” Verilecek

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları izleme ve denetlemesonucu erişilebilirlik eksikliği bulunmaması halinde izleme ve denetlemeyapılan yer ve araçlar için sorumlu kurum ve kuruluşa erişilebilirlik belgesidüzenleyebilecek.

 

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları kimlerden oluşacak?

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları; kamu kurumlarındanAile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının taşra teşkilatından vali onayı ilegörevlendirilecek temsilciler, bu kurumlarda görev yapan mimar, mühendis, şehirplancısı, peyzaj mimarı veya inşaat teknikerleri arasından seçilecekgörevlilerle oluşturulacak.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarında ayrıca; TürkiyeSakatlar Konfederasyonu ve Engelliler Konfederasyonu tarafından valiliklerebildirilen, farklı engel gruplarından komisyonun oluşturulduğu ilde ikamet edenve tercihen engelli bireylerden oluşturulacak sivil toplum kuruluşutemsilcileri de yer alacak.

“Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği” yürürlüğe girdiğitarihten itibaren illerde vali tarafından en geç bir ay içerisinde olmak üzereen kısa sürede kurulacak. İllerde birden fazla komisyon kurulması ihtiyacıbulunması halinde birden fazla komisyon kurulabilecek. Komisyonun sekretaryahizmetleri ise Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlükleri tarafından yerinegetirilecek.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları en az altı üyeninkatılımıyla toplanacak ve komisyonda, açık alanlar ile ilgili konularıngörüşülmesi esnasında en az bir şehir plancısı veya peyzaj mimarı, binalar ileilgili konuların görüşülmesi esnasında en az bir inşaat mühendisi, taşıtlar ileilgili konuların görüşülmesi esnasında en az bir makine mühendisibulundurulacak. Ayrıca gerekli hallerde yerinde inceleme yapması için komisyonüyelerinden oluşan en az ikisi teknik eleman olmak üzere üç kişilik teknikdeğerlendirme ekipleri kurulabilecek.

 

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden Teknik Bilgi ve EğitimDesteği

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri GenelMüdürlüğü Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarını; Yönetmeliğinnasıl uygulanacağı, izleme ve denetlemenin nasıl yapılacağı, izleme vedenetleme formlarının nasıl kullanılacağı, erişilebilirlik standartları gibikonularda hazırlanan ayrıntılı dokümanlar ve düzenlenecek eğitimlerlebilgilendirecek. Detaylı teknik bilgilere sahip Komisyonlar çalışmalarına budokümanlar ve eğitimlerle başlayacak.

 

 Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığı’nca “Ulusal Düzeyde Yıllık Erişilebilirlik Planı” Hazırlanacak

Ulusal erişilebilirlik politikası ve stratejisi çerçevesinde izleme vedenetleme konusundaki öncelikler ile genel amaç ve hedefleri belirlemek üzereAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ulusal düzeyde yıllık planhazırlanarak duyurulacak. İzleme ve denetleme planında yer alan önceliklerçerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetleri belirlemek üzere komisyonlartarafından il düzeyinde yıllık izleme ve denetleme programı hazırlanarak yerelprogramlar oluşturulacak.

 

 

20 Temmuz 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28713

 

YÖNETMELİK500.000 lirayı geçmeyecek.

 

İdari para cezaları ne için kullanılacak?

Bir önceki yıl gelir olarak kaydedilen idari para cezası tutarlarıerişilebilirlik konusundaki projelerde kullanılmak üzere Aile ve SosyalPolitikalar Bakanlığı bütçesinde ödenek öngörülecek.

 

Başarılı Uygulamalara “Erişilebilirlik Belgesi” Verilecek

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları izleme ve denetlemesonucu erişilebilirlik eksikliği bulunmaması halinde izleme ve denetlemeyapılan yer ve araçlar için sorumlu kurum ve kuruluşa erişilebilirlik belgesidüzenleyebilecek.

 

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları kimlerden oluşacak?

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları; kamu kurumlarındanAile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının taşra teşkilatından vali onayı ilegörevlendirilecek temsilciler, bu kurumlarda görev yapan mimar, mühendis, şehirplancısı, peyzaj mimarı veya inşaat teknikerleri arasından seçilecekgörevlilerle oluşturulacak.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarında ayrıca; TürkiyeSakatlar Konfederasyonu ve Engelliler Konfederasyonu tarafından valiliklerebildirilen, farklı engel gruplarından komisyonun oluşturulduğu ilde ikamet edenve tercihen engelli bireylerden oluşturulacak sivil toplum kuruluşutemsilcileri de yer alacak.

“Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği” yürürlüğe girdiğitarihten itibaren illerde vali tarafından en geç bir ay içerisinde olmak üzereen kısa sürede kurulacak. İllerde birden fazla komisyon kurulması ihtiyacıbulunması halinde birden fazla komisyon kurulabilecek. Komisyonun sekretarya hizmetleriise Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlükleri tarafından yerine getirilecek.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları en az altı üyeninkatılımıyla toplanacak ve komisyonda, açık alanlar ile ilgili konularıngörüşülmesi esnasında en az bir şehir plancısı veya peyzaj mimarı, binalar ileilgili konuların görüşülmesi esnasında en az bir inşaat mühendisi, taşıtlar ileilgili konuların görüşülmesi esnasında en az bir makine mühendisibulundurulacak. Ayrıca gerekli hallerde yerinde inceleme yapması için komisyonüyelerinden oluşan en az ikisi teknik eleman olmak üzere üç kişilik teknikdeğerlendirme ekipleri kurulabilecek.

 

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden Teknik Bilgi ve EğitimDesteği

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri GenelMüdürlüğü Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarını; Yönetmeliğinnasıl uygulanacağı, izleme ve denetlemenin nasıl yapılacağı, izleme vedenetleme formlarının nasıl kullanılacağı, erişilebilirlik standartları gibikonularda hazırlanan ayrıntılı dokümanlar ve düzenlenecek eğitimlerlebilgilendirecek. Detaylı teknik bilgilere sahip Komisyonlar çalışmalarına budokümanlar ve eğitimlerle başlayacak.

 

 Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığı’nca “Ulusal Düzeyde Yıllık Erişilebilirlik Planı” Hazırlanacak

Ulusal erişilebilirlik politikası ve stratejisi çerçevesinde izleme vedenetleme konusundaki öncelikler ile genel amaç ve hedefleri belirlemek üzereAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ulusal düzeyde yıllık planhazırlanarak duyurulacak. İzleme ve denetleme planında yer alan önceliklerçerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetleri belirlemek üzere komisyonlartarafından il düzeyinde yıllık izleme ve denetleme programı hazırlanarak yerelprogramlar oluşturulacak.

 

 

20 Temmuz 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28713

 

YÖNETMELİK

 
 
 
 
     
     
     
     
Yorumlar
   
Bu habere eklenmiş yorum bulunamadı 
 
Yorumlar Yaz  
   
Adınız Soyadınız
Yorumunuz