ENGELLİLERİN HAKLARI

Eklenme Tarihi :19.02.2014
           Okunma Sayısı :5998

ENGELLİLERİN HAKLARI

Not:Tüm bu haklardan yararlanmak için''Engelli Kimlik Kartı''beyanı gerekir.

Bu kart için İl Sosyal HizmetlerMüdürlüğüne müracaat gerekiyor.

Yerleşim yerinizin bulunduğu Aile veSosyal Politikalar Bakanlığı  İl Sosyal HizmetlerMüdürlüğüne müracaat edilmelidir.

1 - Su indirimi. Oran %50'dir. Yaş sınırı olmaması gerekirken Ankara'da 18yaşını dolduranlar bu indirimden yararlanır. Diğer illerde de farklı oranlardave şartlarda indirim yapılmaktadır. Bu indirimi en az %50 oranında yapmayanbelediyelere cezai yaptırım vardır.

2 - Digitürk % 50 indirimli. Bu hakkı kendi evinizde kullanmıyorsanızistediğiniz bir kişinin bunu kullanmasını sağlayabilirsiniz.

3 - Çalışan engellilere gelir vergisi indirimi. Eğer engelli kişi bakıma muhtaçise bu gelir vergisi indiriminden çalışan anne ya da babası yararlanır.Şöyleki:

 - Çalışma gücünün asgari; %80 ini kaybettiği Hastane Sağlık Kuruluncatespit edilenler birinci derece engelli ,  -

 - % 60 ını kaybettiği tespit edilenler ikinci derece engelli ve

 - % 40 ını kaybettiği tespit edilenler üçüncü derece engelli sayılacak

Aynı şekilde gelir vergisi indirimi serbest meslek mensuplarına dauygulanmaktadır.


4 -  Ev sahibi olanlar için(tek eviçin)vergi muafiyeti. Türkiye sınırları içinde 200 metrekareyi geçmeyen tek eviçin.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmügereğince kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamışolanlar hariç olmak üzere;

 - hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, 

 - gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarındanaldıkları aylıktan ibaret bulunanların, 

 - engellilerin, 

 - gazilerin, 

 - şehitlerin dul ve yetimlerinin,

Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2'yi geçmeyen tek meskene sahip olmalarıhalinde (intifa hakkına sahip olunması hali dâhil),  söz konusu meskeneait bina vergisi oranı,  2007 ve müteakip yıllar için sıfıraindirilmiştir.5 - Belediyelerde %40 ve üzeri engellilereşehir içi otobüs, banliyo, vapur seferleri ücretsizdir. Engel raporunda ''ağırengelli ''ibaresi olanlara kendisi ve yanında bir refakatçısı da ücretsizidir.


6 - Engelli çalışana engel oranına göre erken emeklilik hakkı.

7 - Türk Telekom Sosyal tarife (sabit ücret 12 lira +3000 dakika şehir içi).

8 - Türkcell ve Telsim ve Vodafone da engellilere özel tarifeler mevcuttur.

9 - TT NET %25 indirimli. Ayrıca UYDUNET ve SÜPERONLINE aynı şekilde % 25indirimli.

10 - THY da %20 indirim.

11 - Şehirlerarası otobüslerde %30 indirim.

12 - Devlet Tiyatrolarında ücretsiz izleme imkânı.

 

13 - Müze ve ören yerlerinde ücretsizgezi.

14 - Tüm hastanelerde muayene önceliği.

15 - EKPSS ’ye girme hakkı.

16 - Üniversitede okuyan engelli öğrenciler ilk yıllarında Kredi ve YurtlarKurumuna başvurmalıdır. Engelli öğrencilere üniversite girişlerinde ek puanverilir. Bazı üniversitelerde engelli öğrencilere indirim uygulanmaktadır. AçıkÖğretim Fakültesinde ise hiç bir ücret ödenmemektedir.


16 - TCDD %40 ve üzeri engellilere %50 indirim imkânı veriyor. Ağır engellileriçin bir refakatçisi de %50 indirimden yararlanır.


17 - .% 90 ve üzeri engelliler için ÖTV ve MTV muafiyetli yeni araç almahakları vardır. Kendisi H sınıfı ehliyet sahibi olup ''özel donanımlı araçkullanabilir '' ibareli sağlık kurul kararı alanlar da engel oranınabakılmaksızın (sağ el, sağ ayak engeli bulunanlar ) ve işitme engeli mevcutolanlar kendisine ait ÖTV ve MTV muafiyetli araç alabilirler.


18 -  - 18 yaş üstünde olan,  başkasının yardımı olmaksızın hayatınıdevam ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını sağlık kurulu raporu ilekanıtlayan,  herhangi bir geliri bulunmayan kişilerden,  SosyalYardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca muhtaç olduklarına karar verilenlere, muhtaçlık hali devam ettiği sürece,  4860 gösterge rakamının memuraylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanacak.  18yaşını tamamlamış engellilerden,  talep etmesine rağmen,  Türkiye İşKurumu tarafından işe yerleştirilememiş olanlar için de 3240 gösterge rakamınınmemur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanacak. Nafaka bağlanmış ya da bağlanacak olan kişiler,  bu düzenlemeninkapsamı dışında olacak.

19 - 2 yaşını doldurmuş çocuklarınız hala bez kullanıyor ise ''mesane ve rectumkontrolü yoktur''ibareli raporla aylık 120 adet hasta altı bezi ödeneği alır

20 - Ağır engelli olup yasaya göre uygun şartları taşıyan engelli çocukannelerine ''evde bakım ücreti''ödenir. Kişi başına düşecek gelir 2014 ilkyarısı için 510,45 liradır, ikinci yarısı için de 540,47 liradır. Asgariücretin üçte ikisidir.

21 - Kamu kuruluşlarında çalışan engelli çocuğu olan memur anne ve babalaranöbet ve mesai muafiyeti vardır.

22 - Engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik hakkı. ''Başka birininsürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan annelerin '' yasanınyürürlüğe girdiği 28 Eylül 2008 'den sonraki kalan sigortalılık sürelerindendörtte bir oranında indirim yapılır.

23 - 18 yaşını tamamlamamış engelli olan yakınlarının bakımını üstlenenlerden, geliri,  hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık tutarın asgariücretin üçte 1'inden daha az olanlara,  3240 gösterge rakamının memuraylık katsayısı ile çarpımında bulunacak tutarda aylık bağlanacak.  18yaşını tamamlamamış engelli aylıklarında,  engeli yakını da genel sağlıksigortası kapsamına alınacak.

24 - Aylık almaya hak kazanacak şekilde engelli olduğunu belgeleyen çocuklardanyetim aylığı alanların geliri,  engelli olması nedeniyle ödenecek aylıktandaha düşük ise aradaki fark Hazine tarafından kapatılacak.

25 - Bakmakla yükümlü olunan kişinin durumu sağlık kurullarınca belirtildiktensonra kamu personeli olan anne, baba ve kardeşler (vasi olmak şartı var)içinatamaya esas karar oluşturur. 


26 - Alınan raporla özel eğitim almasıgerektiği belirtilen engelli çocuk için (engel oranı en az %20 olmalı)RehberlikAraştırma Merkezlerinin değerlendirmesi sonucu Özel Eğitim imkânlarındanyararlanır. Bu durumda devletin ödeyeceği miktar en fazla . . . . liradır.

27 - Bakım Gereksinimi Olan Yakını Bulunan Memurların Tayininde KolaylıkSağlanmaktadır. Şöyleki:

5378 sayılı Engelliler Kanunu 21'inci maddesiyle 657 sayılı Kanuna aşağıdaki ekmadde eklenmiştir:

EK MADDE 39.  -  Devlet memurlarının,  hayatını başkasınınyardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlıkkurulu raporu ile tespit edilen eşi,  çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim ve öğretimkuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirmekurulu tarafından belgelendirilmesi hâlinde,  ilgilinin talebi üzerineeğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilindekurumunda bulunan durumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır.

28 - En az 1 yıllık vergi mükellefliği bulunan %40 ve üzerinde sağlık kuruluraporu olan her engelli birey milli piyango genel müdürlüğü tarafından verilensayısal loto bayiliklerini alabilir.

30. Şubat 2011 'de çıkan Torba Kanunda yer alan refakat izninden ''bir kişininsürekli bakımına muhtaçtır ''ibareli sağlık kurul kararı ile engelli çocuğuolan memurlar da yararlanır. Bu sağlık kurul raporları sürekli kullandığımızsağlık raporlarından farklıdır ve salt izin amaçlı doktorun uygun gördüğühallerde çıkarılabilmektedir. Çocuğunuzun bakıma muhtaçlığının olduğu hallerdedoktor tarafından ''bir kişinin refakatlı bakımına muhtaç olduğu '' hakkındasağlık raporu verilirse yararlanılır. Refakat izninde 3 aylık ücretli izinkullanabilir. Gereği halinde bir kat uzatılabilir ve bu izin amir inisiyatifinebırakılmamıştır. Sağlık kurulu kararı çıktığı gün izin başlar. Askeri personeliçin bu izin miktarı 3 ay ile sınırlandırılmıştır. (Temmuz 2012)

29 - Engelli sağlık rapor alımı Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet Hastanelerindeücretsizdir. Mart 2013 Sağlık Uygulama Tebliği ile diğer hastanelerde alınanengelli sağlık raporları eğer ilk kez alınıyorsa ücretsiz ancak yenilenenraporlar ücretli hale getirildi. Rapor esnasında yapılan her türlü işlem, testvb.  ücretlidir.

31 - Valilik açıklaması olması şartıyla engelli çalışanlara (aşırı sıcak vekarlı havalarda ) günlük izin verilebilir.

32 - Engelli memura kendi isteği dışında nöbet ve fazla mesai hizmetiyaptırılamaz.


33 - 18 yaşını dolduran engelli çalışmıyor ise gerekli şartları taşımasıhalinde engelli maaşı alır.

34 - Engelli çalışanlar 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde ve Mayıs ayındakiEngelliler Haftasının ilk gününde idari izinli sayılırlar.

 
 
 
 
     
     
     
     
Yorumlar
   
Bu habere eklenmiş yorum bulunamadı 
 
Yorumlar Yaz  
   
Adınız Soyadınız
Yorumunuz