EKPSS YÖNETMELİK YAYINLANDI

Eklenme Tarihi :19.02.2014
           Okunma Sayısı :4700

EKPSS

 

EKPSS, ortaöğretim, ön lisans veya lisansdüzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun veya sınavın geçerlik süresiiçerisinde mezun olabilecek durumda olan engelli adayların eğitim durumları veengel gruplarının yarattığı dezavantajlar gözönünde bulundurularak DevletPersonel Başkanlığı tarafından yapılır veya yaptırılır. Adaylarınatanabilmesi için YERLEŞTİRME TERCİH İŞLEMLERİNE SON BAŞVURU TARİHİ İTİBARİYLEMEZUN OLMASI GEREKİR.

EKPSS sonuçları, kamu kurum ve kuruluşlarıtarafından TÜRKİYE İŞ KURUMU aracılığıyla yapılan ENGELLİ İŞÇİ alımlarında dakullanılır.

 

KURA

Kura; ilkokul, ortaokul, ilköğretim veözel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardanyerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecekengellilerin 657 sayılı Kanunun 41 incimaddesi gözönünde bulundurularak kamu kurum ve kuruluşlarınatercihlerine göre yerleştirilmeleri amacıyla noter huzurunda yapılır. Kura çekimini,kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebilir.

Kura yöntemiyle yerleşmek isteyenadayların kayıtları her bir dönem için sadece bir kez alınır. Dönemiçerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine ancak başvuruları kayıtaltına alınan adaylar başvurabilir.

 

 

EKPSS ve KURADUYURUSU

    Devlet Personel Başkanlığıtarafından Merkezin de görüşü alınarak her yıl Ocak ayında sınav ve/veyayerleştirme takvimi belirlenerek duyurulur.

EKPSS, kura ve yerleştirmeye ilişkin duyurular Devlet Personel Başkanlığınınve Merkezin internet sitesinde ilan edilir.

EKPSS ve Kura BaşvuruKılavuzunda; başvuru, eğitim durumu ve engel grupları itibarıyla sınavkonuları, sınav ve değerlendirme işlemlerine ilişkin gerekli bilgi ve kurallarile sınava ilişkin diğer bilgiler yer alır.

 

EKPSS’NİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

 

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren İKİ YIL içerisindeyapılacak sınava kadar geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavınyapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmayadevam eder.

 

DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİKLER

-        EKPSS sonuçları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından TÜRKİYE İŞ KURUMUaracılığıyla yapılan ENGELLİ İŞÇİ alımlarında da kullanılır.

-         EKPSSsonuçları İKİ YIL geçerli olacak.

-         Heryıl Ocak ayında sınav ve/veya yerleştirme takvimi belirlenecek.

-         Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfıkapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunuoldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkinkadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerinebaşvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz.

-         EKPSS veya kura sonucuna göre yerleştirildiği halde atama içinaranılan koşulları taşımayan veya istenilen belgeleri süresi içerisindegetirmeyen adayların atamaları yapılamaz.

-         Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, herhangi bir kadroyayerleştirilen ancak atanamayan adaylar, aynı dönem içerisinde yapılacakyerleştirmelere başvuramaz.

 

 

TANIMLAR

Bakanlık:Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Başkanlık:Devlet Personel Başkanlığı

Merkez: Başkanlık dışında Başkanlık adına merkezisınav ve kura işlemlerini sonuçlandıran ve bu sonuçlara göre yerleştirmeyigerçekleştiren kurum veya kuruluşu.

 

Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140207-23.htm

 
 
 
 
     
     
     
     
Yorumlar
   
Hakan 21.02.2014 21:55:24
beklediğimiz duyururlardı teşekkürler
 
 
Yorumlar Yaz  
   
Adınız Soyadınız
Yorumunuz