2022 - ENGELLİ AYLIĞI

Eklenme Tarihi :19.02.2014
           Okunma Sayısı :4692

2022 - ENGELLİ AYLIĞI

1.   Engelli Aylığı Nedir?

   Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı PrimsizÖdemeler Genel Müdürlüğü tarafından 2022 sayılı “65 Yaşını doldurmuş Muhtaç,Güçsüz ve Kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanununun”ilgili maddelerince bağlanan aylıktır. 18 yaşından büyük kişiler ve kanunenbakmak zorunda olduğu 18 yaşını doldurmamış engelli yakını bulunan Türkvatandaşlarına aylık bağlanır. Üç ayda bir ödenen bir aylıktır ve engellilikoranına göre aylık miktarı değişmektedir.

2.    Engelli Aylığını Kimler Alabilir?

65 yaşını doldurmamış olmaklabirlikte, özürlü olduklarını yetkili hastanelerdenalacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, toplam özüroranı % 40 ile % 69 arasında olan, 18 yaşını doldurmuş veherhangi bir işe yerleştirilememiş olan özürlülerden;

VE,

    Başkasının yardımı olmaksızın hayatınıdevam ettiremeyecek derecede özürlü olduklarını yetkili hastanelerdenalacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, toplam özür oranı % 70ve üzerinde olan, 18 yaşını doldurmuş bulunan özürlülerden;

-         Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,

-         Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altındaolursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,

-         Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkünolmayan,

-         Mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereğibağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve her türlü gelirleritoplamının aylık ortalaması itibarıyla 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesindebelirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucubulunacak tutardan daha az geliri olanlar,

Engelli Aylığındanfaydalanabilir.

Sosyalgüvenlik kurumundan, yetim aylığı almakta olan engelli bireylerin aylık veyagelirleri, alacağı engelli aylığından az ise aradaki fark ilgili sosyalgüvenlik kurumu tarafından karşılanacaktır.

3.    Aylık Bağlanması İçin Gerekli İşlem ve Belgeler

Aylık bağlanması içingerekli işlem ve belgeler şunlardır.

* Yönetmeliğin (6 Kasım 2010 tarih ve 27751sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) EK-1 ve EK-2’sinde yer alan başvuruformu,
(
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/11/20101106.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/11/20101106.htm )

* Engelli  veya başkasının yardımıolmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli olmaları nedeniyleaylık bağlanacaklar için “engelli sağlık kurulu raporu”,

* Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmışvasilik kararı,

* ADNKS ’den (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) alınacak yerleşim yeri vediğer adres bildirim formu,

* Engelli olduklarını yetkili hastanelerden alacakları “engelli sağlık kuruluraporu” ile kanıtlayan 18 yaşını doldurmuş ve herhangi bir işeyerleştirilememiş olan engelli bireyler için Türkiye İş Kurumuna doğrudankendilerinin veya yazılı talepleri üzerine kaymakamlıklar ya da mahalli(malmüdürlükleri-defterdarlıklar) maliye teşkilatları tarafından adlarınabaşvuru yapıldığına dair belge,

* Mahallî maliye teşkilatlarınca aylık bağlanması için istenilen ilgiliYönetmeliğin ekindeki belgeler Kurum internet sayfasından temin edilir.(
www.sgk.gov.tr) Bu formlar için ilgililerden herhangi birücret talep edilemez. Yerleşim yeri ve diğer adres bildirim formu ilgililerdentalep edilmez, ilgili Kurumca temin edilir. Başvuru formunda yer alan aylıkistek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunanın kendisi veyagerekli hallerde kanuni temsilcileri tarafından doldurulup imzalanır. 

* Aylık bağlanması için gerekli belgelerden Kuruma, mahalli maliye teşkilatlarıtarafından belirtilen belgeler gönderilir. Diğer belgeler mahalli maliyeteşkilatlarında muhafaza edilir. Muhtaç olmadığına karar verilenler ile vücutfonksiyon kaybı oranı % 40’ın altında olanların belgeleri Kuruma gönderilmez.Bu durumda başvuru sahiplerine mahalli maliye teşkilatlarınca gerekçesi debelirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi verilir. 

* “Engelli sağlık kurulu raporunun” aslı, ilgili hastane başhekimliğitarafından mühürle onaylanmış örneği veya Kurumca kabul edilmiş elektronikortamda temin edilen örnekleri kabul edilir. Ayrıca, “engelli sağlık kuruluraporunun” aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğukontrol edildikten sonra mahalli maliye teşkilatlarında birim amiri, Kurumdaise görevlendirilecek personel tarafından isim ve unvan yazılmak suretiyletasdik edilerek kabul edilir.

4.   Engelli Aylığı İçinNereye Başvuru Yapılır?

İkametedilen yerlerdeki defterdarlık veya mal müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Engelli Aylığı ile ilgili AyrıntılıBilgi İçin:

SosyalYardımlar Genel Müdürlüğü

Tel: +90 (312) 705 40 00

 

 
 
 
 
     
     
     
     
Yorumlar
   
Bu habere eklenmiş yorum bulunamadı 
 
Yorumlar Yaz  
   
Adınız Soyadınız
Yorumunuz